French (Fr)Polish (Poland)

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu


O bibliotece

Biblioteka Stacji Naukowej PAN była tworzona od podstaw od 1947 roku. Jednak ze względu na skomplikowaną sytuację PAU i związane z nią zmiany organizacyjne, a także trudne warunki lokalowe, materialne i kadrowe funkcjonowała z przerwami i była wielokrotnie reorganizowana. Kilkakrotnie książki z jej zbiorów były przekazywane do kraju, np. w roku 1971 cenne polonica (m.in. druki Wielkiej Emigracji) zostały przekazane do Biblioteki PAN w Kórniku.

Księgozbiór składa się głównie z pozycji nabytych po 1970 roku. Biblioteka specjalizuje się w dokumentowaniu związków historycznych i kulturalnych Francji i Polski, miejsca Polski we współczesnej Europie, historii polskiej nauki i jej osiągnięć, różnorodności polskiego dziedzictwa kulturalnego: literatury, języka, sztuki, muzyki itp. Zbiory są na bieżąco aktualizowane.

Od kilku lat biblioteka jest stale unowocześniana. Komputerowa baza katalogowa jest dostępna online.

Zbiory biblioteki liczą obecnie około 13 tysięcy woluminów książek i 100 tytułów czasopism (w tym około 50% to tytuły aktualizowane na bieżąco).